Reklamace

Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě salesportal.cz

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učinit tak musí prostřednictvím formuláře prodejce určeného k reklamaci. Ve formuláři musí kupující uvést své kompletní kontaktní údaje včetně kontaktního telefonu a emailu, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

K uplatnění reklamace je zapotřebí použít následující: Reklamační protokol

Pokud nebude společně s doručením reklamované zásilky vypsán reklamační protokol na našich stránkách, bude reklamace vrácena zpět jako nekompletní a chybně reklamovaná.

Po vyplnění, uložení a odeslání elektronického reklamačního protokolu zašlete zboží společně s dokladem o nákupu na servisní adresu:

SALES 4 PORTAL, Poštovní přihrádka 5, 700 39 Ostrava 39

Pokud bude poštovní zásilka adresována na jinou než na servisní adresu, bude automaticky vrácena odesílatel.

Zboží nezasílejte jako dobírku. V případě takto zaslané zásilky bude taková zásilka vrácena zpět odesílateli. 

Pokud zákazník nedodá na adresu servisního střediska reklamované zboží ve lhůtě 30 dní od vyplnění reklamačního protokolu, bude po uplynutí této lhůty reklamační protokol ukončen a reklamace zamítnuta z důvodu nedodání zboží.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu servisní adresu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Pokud nebude zásilka obsahovat doklad o nákupu, bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná a zásilka bude na náklady odesílatele zaslána zpět.

Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat následující podmínky:

  • nesmí vykazovat známky mechanického poškození
  • zboží musí být zasláno v obalu obvykle používaném na balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)
  • zboží prodáváno s příslušenstvím musí být reklamováno také s daným příslušenstvím, pokud není uvedeno jinak
  • zásika musí obsahovat i doklad o nákupu který slouží jako záruční list
  • zboží jako mobilní telefon nesmí obsahovat zámek telefonu (PIN) ani žádné gesto
  • některé produkty vyžadují speciální postup při reklamaci u našich dodavatelů a proto nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na emailu: info@salesportal.cz

 

Prodávající je povinen bezodkladně, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Uznáním reklamace zboží typu telefon, počítač nebo notebook (pevný disk, usb klíč, paměťová karta a ostatní záznamová média) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody, která vznikla ztrátou dat způsobenou chybou zařízení. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není chybný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude vrácen kupujícímu. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požádat o náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U reklamace nese kupující náklady spojené s doručením zboží prodejci včetně nákladů spojených s odesláním vyřázené reklamace zpět kupujícímu, bez ohledu na výsledek reklamace. Cena odeslané reklamované zásilky která bude kupujícímu účtována je 99 Kč.

Reklamační protokol, který je nutné vyplnit a přiložit k zásilce s reklamovaným zbožím: Reklamační protokol

Kontakt na servisní oddělení: servis@salesportal.cz

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.